همکاری با گروه مهتاب 1385- 1388

11-12 مرداد 1386 تهران، فرهنگ سرای نیاوران.

29 مرداد 1388 تهران، خانه هنر خرد.

17-18 آبان 1388 تهران، تالار وحدت.

همکاری در ضبط آلبوم هیچ مگو، آهنگساز: احسان ذبیحی فر 1388.