برنامه ی نشست گذر موسیقی

مهرماه 1391، عکس: مسعود حاج جعفری زاده