همکاری با گروه طیفور 1393

اجرای کنسرت در کشور رومانی.