همکاری با گروه زندواف فرهنگستان هنر1389-1390

25 اسفند 1389 تهران، تالار فرهنگستان هنر

خرداد 1390 تهران، تالار فرهنگستان هنر