"با باران مى رقصد"

براى قيچك و اركستر

آهنگساز: بهزاد عبدى

تكنواز قيچك: شيما شاه محمدى

اجرا: اركستر ارگانى زال 

رهبر: بوگدان پليش 

نوامبر ٢٠١٧

اوكراين - كيف