گزيده ى مصاحبه با برنامه ى ساعت بيست و پنج.

پخش شده از شبكه ى پنج سيما.

بامداد جمعه ٥م خرداد ١٣٩٦.

 

مصاحبه با روزنامه هنرمند به بهانه ى انتشار كتاب دستور كمانچه.

چهارشنبه ١١م اسفند ١٣٩٥، شماره ٦٦٨

www.honarmandonline.ir